Organy Stowarzyszenia:

Zarząd:

Partycja Dobrowolska - Prezes i Skarbnik

Katarzyna Kalużna - Wiceprezes

Joanna Bartecka - Sekretarz

Komisja Rewizyjna:

Arkadiusz Mendel - Przewodniczący Komisji

Żaneta Żmuda Kozina - Z-ca Przewodniczącego

Joanna Wołoszka - Członek Komisji

 

 

 

STATUT

STOWARZYSZENIA „POMIECHOWSKIE BEZDOMNIAKI”

 

 

ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§ 1

1. Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie „Pomiechowskie Bezdomniaki”, zwane dalej Stowarzyszeniem.

2. Siedzibą Stowarzyszenia jest Pomiechówek.

 

§ 2

Stowarzyszenie ma osobowość prawną i działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001r Nr 79, poz.855 ze zm.) oraz niniejszego Statutu. Powołane jest na czas nieokreślony.

 

§ 3

1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej ze szczególnym uwzględnieniem gminy Pomiechówek.

2. Stowarzyszenie może być członkiem innych stowarzyszeń o tym samym, lub podobnym profilu działania.

3. Działalność Stowarzyszenia opiera się na pracy społecznej jego członków w ramach wolontariatu.

4. Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników, lub zlecać zadania innym podmiotom.

5. Stowarzyszenie może prowadzić nieodpłatną i odpłatą działalność pożytku publicznego, przy czym cały dochód z działalności odpłatnej jest przeznaczony wyłącznie na cele statutowe.

 

 

ROZDZIAŁ II

CELE STOWARZYSZENIA I SPOSOBY DZIAŁANIA

 

§ 4

Celami stowarzyszenia są:

1. Podejmowanie działań mających na celu pomoc zwierzętom.

2. Niesienie pomocy zwierzętom zagubionym i bezdomnym, w szczególności pochodzącym i znajdującym się na terenie gminy Pomiechówek.

3. Działanie na rzecz humanitarnego i prawidłowego traktowania zwierząt, poszanowania ich praw, oraz zapewniania im prawidłowych warunków bytowania.

4. Przeciwdziałanie okrucieństwu wobec zwierząt, działanie w ich obronie i niesienie im pomocy.

5. Prowadzenie szkoleń w zakresie prawidłowego i umiejętnego postępowania ze zwierzętami.

6. Kształtowanie wśród społeczeństwa umiłowania i ochrony środowiska naturalnego, a zwłaszcza świata zwierząt.

7. Podejmowanie działań zmierzających do zwalczania bezdomności zwierząt.

8. Aktywizacja osób niepełnosprawnych poprzez kontakt ze zwierzętami.

 

§ 5

Formy realizacji celów stowarzyszenia:

1. Stowarzyszenie jest organizacją o charakterze niezarobkowym - non profit.

2. Stowarzyszenie może wyrażać swoje stanowisko na forum publicznym.

3. Stowarzyszenie może podejmować współpracę z organami administracji publicznej wspierając działania opieki nad zwierzętami, oraz kierować postulaty mające na celu poprawę ich losu.

4. Stowarzyszenie może organizować szkolenia, konferencje i pokazy.

5. Stowarzyszenie może współpracować ze schroniskami dla zwierząt, podejmować działania na rzecz poprawy bytowania zwierząt przebywających w schroniskach we współpracy z właścicielami oraz zarządcami tych placówek.

6. Stowarzyszenie może podejmować wyłapywanie, leczenie i rehabilitację zwierząt bezdomnych.

7. Stowarzyszenie dąży do popularyzowania czipowania zwierząt jako formy zapobiegania ich bezdomności.

8. Stowarzyszenie prowadzi działania dążące do zmniejszania populacji bezdomnych zwierząt.

9. Stowarzyszenie podejmuje działania zmierzające do adopcji zwierząt bezdomnych.

10. Stowarzyszenie może podjąć działania pomagające osobom prywatnym, które mają trudności w sprawowaniu prawidłowej opieki nad zwierzętami.

11. Stowarzyszenie wspiera wszelkie inne działania mające na celu pomoc zwierzętom bezdomnym.

12. Stowarzyszenie może współdziałać z właściwymi organami publicznymi w zakresie ścigania winnych okrutnego obchodzenia się ze zwierzętami, wspierać działalność edukacyjną prowadzoną na rzecz ochrony zwierząt, oraz kształtować świadomość ekologiczną społeczeństwa.

13. Stowarzyszenie promuje organizację wolontariatu na rzecz bezdomnych zwierząt

14. Stowarzyszenie może prowadzić akcje edukacyjne i promocyjne za pośrednictwem środków masowego przekazu, oraz wydawnictw własnych.

 

ROZDZIAŁ III
CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 6

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

- zwyczajnych

- wspierających

- honorowych

 

§ 7

1. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna, która złoży pisemną deklarację chęci przynależności do Stowarzyszenia.

2. Przyjęcia nowych członków dokonuje Zarząd uchwałą podjętą nie później niż w ciągu miesiąca od daty złożenia wniosku.

3. Od uchwały Zarządu odmawiającej przyjęcia kandydata w poczet członków Stowarzyszenia przysługuje prawo odwołania do Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia w terminie 14 dni od dnia doręczenia uchwały.

 

§ 8

Członek zwyczajny ma prawo:

1. Czynnego i biernego wyboru władz Stowarzyszenia.

2. Uczestnictwa w Walnym Zebraniu Członków.

3. Korzystania z urządzeń i pomocy organizacyjnej Stowarzyszenia.

4. Zgłaszania postulatów i wniosków dotyczących działalności Stowarzyszenia.

5. reprezentowania i występowania na zewnątrz Stowarzyszenia w ramach pełnomocnictw udzielonych przez Zarząd Stowarzyszenia.

 

§ 9

Członek zwyczajny zobowiązany jest do:

1. Przestrzegania postanowień Statutu i uchwał Zarządu Stowarzyszenia.

2. Aktywnego uczestnictwa w realizacji celów Stowarzyszenia.

3. Regularnego opłacania składki członkowskiej. Z obowiązku opłacania składki członkowskiej są zwolnione osoby niepełnoletnie.

 

§ 10

1. Członkiem wspierającym może być osoba prawna, zainteresowana merytoryczną działalnością Stowarzyszenia, która zadeklarowała składkę członkowską na rzecz Stowarzyszenia i zostanie przyjęta na podstawie pisemnej deklaracji przez Zarząd Stowarzyszenia.

2. Członek wspierający posiada wszystkie prawa członka zwyczajnego z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego.

3. Członek wspierający może działać w Stowarzyszeniu za pośrednictwem swojego przedstawiciela.

4. Od uchwały Zarządu odmawiającej przyjęcia kandydata w poczet członków Stowarzyszenia przysługuje mu prawo odwołania do Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia w terminie 14 dni od dnia doręczenia uchwały.

 

§ 11

1. Członkostwo honorowe nadaje Zarząd Stowarzyszenia osobom szczególnie zasłużonym dla Stowarzyszenia lub idei ochrony zwierząt.

2. Członek honorowy posiada wszystkie prawa członka zwyczajnego, w tym również przysługuje mu czynne i bierne prawo wyboru do władz Stowarzyszenia.

3. Członek honorowy jest zwolniony z obowiązku opłacania składek członkowskich.

 

§ 12

Członkostwo zwyczajne w Stowarzyszeniu ustępuje w razie:

1. pisemnej rezygnacji z członkostwa.

2. wykluczenia z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich przez okres 6 miesięcy od terminu statutowego, rażącego naruszenia postanowień Statutu, regulaminu, bądź uchwał Stowarzyszenia albo prowadzenia działalności sprzecznej z celami Stowarzyszenia.

3.skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego, albo przestępstwo skarbowe, śmierci członka, utraty przez niego pełnej zdolności do czynności prawnych, albo utraty praw publicznych.

 

§ 13

Członkostwo wspierające ustaje w przypadku:

1. pisemnej rezygnacji z członkostwa.

2. przeprowadzenia likwidacji lub ogłoszenia upadłości.

3. wykluczenia z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich przez okres przekraczający 6 miesięcy, rażącego naruszenia postanowień Statutu, regulaminów uchwał Stowarzyszenia albo prowadzenia działalności sprzecznej z celami Stowarzyszenia.

 

§ 14

Członkostwo honorowe ustaje w razie:

1. zrzeczenia się tej godności.

2. pozbawienia tej godności uchwałą Zarządu Stowarzyszenia.

 

§ 15

Decyzję w sprawie wykluczenia członka albo pozbawienia godności członka honorowego podejmuje Zarząd Stowarzyszenia w drodze uchwały. Od uchwały Zarządu Stowarzyszenia członkom przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia w terminie 14 dni od dnia powzięcia informacji o uchwale, nie później jednak niż w terminie 1 roku od dnia podjęcia uchwały.

 

ROZDZIAŁ IV
ORGANY STOWARZYSZENIA

 

§ 16

Organami Stowarzyszenia są:

1. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia

2. Zarząd Stowarzyszenia

3. Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia

§ 17

1.Zarząd i Komisja Rewizyjna powoływane są i odwoływane przez Walne Zebranie Członków a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym bezwzględną większością głosów. Na żądanie choćby jednego z członków Stowarzyszenia, wybór ten odbywa się w głosowaniu tajnym.

2. Kandydat musi wyrazić zgodę na objęcie kandydatury pod głosowanie.

3. Kandydaci, którzy otrzymają największą ilość głosów pełnią odpowiednio funkcję Prezesa Zarządu oraz Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

4. Kadencja Zarządu wynosi 4 lata od daty podjęcia uchwały o powołaniu.

5. Kadencja Komisji Rewizyjnej wynosi 4 lata od daty podjęcia uchwały o powołaniu.

6. Walne Zebranie Członków może odwołać w każdym czasie Zarząd albo Komisję Rewizyjną w całym składzie, jak również poszczególnych członków tych organów.

7. W przypadku ustania członkostwa władz Stowarzyszenia w trakcie kadencji skład osobowy władz jest uzupełniany poprzez przeprowadzenie wyborów uzupełniających na nieobsadzone stanowisko.

 

§ 18

Walne Zebranie Członków

1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.

2. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:

- z głosem stanowiącym członkowie zwyczajni

- z głosem doradczym członkowie wspierający, honorowi i goście zaproszeni przez Zarząd.

 

§ 19

1. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne albo nadzwyczajne.

2. Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd raz w roku, w terminie do 30 listopada, jako zebranie sprawozdawcze, oraz co 4 lata jako zebranie sprawozdawczo-wyborcze.

3. Obradami Walnego Zebrania Członków kieruje Przewodniczący.

4. Przewodniczący Walnego Zebrania wybierany jest w głosowaniu jawnym zwykłą większością obecnych członków spośród członków Stowarzyszenia.

5. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest w uzasadnionych przypadkach uchwałą Zarządu podjętą z własnej inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub na pisemny wniosek co najmniej 2/3 ilości członków zwyczajnych Stowarzyszenia, w terminie nie późniejszym niż 2 miesiące od złożenia wniosku.

6. O miejscu, terminie i porządku obrad Walnego Zebrania Członków Zarząd powiadamia Członków co najmniej na 14 dni przed terminem zebrania listem poleconym, lub pocztą elektroniczną na wskazany przez członka adres.

7. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do uczestnictwa w Zebraniu z głosem decydującym.

8. Członkowie mogą uczestniczyć i głosować podczas Walnego Zebrania Członków przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo może być złożone na piśmie i przedłożone Zarządowi co najmniej 3 dni przez terminem Zebrania. Pełnomocnikiem może być inny członek Stowarzyszenia albo inna osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.

9. Jeśli w pierwszym terminie na Walnym Zgromadzeniu Członków nie uczestniczy co najmniej połowa osób uprawnionych do uczestnictwa w Zebraniu z głosem decydującym, wówczas w drugim terminie uchwały mogą być podejmowane większością głosów osób uprawnionych obecnych na drugim Zebraniu. Drugi termin Zebrania powinien być podany w zawiadomieniu o posiedzeniu i nie może być wyznaczony wcześniej niż na 30 minut po upływie pierwszego terminu Zebrania.

 

§ 20

Do kompetencji zwyczajnego Walnego Zebrania w szczególności należy:

1. uchwalenie Statutu i jego zmiana

2. wybór i odwoływanie członków władz Stowarzyszenia.

3. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i udzielanie absolutorium Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej.

4. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu w sprawie przyjmowania nowych członków, lub wykluczenia członka.

5. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu majątku.

6. określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia.

7. podejmowanie uchwał w sprawie zaciągania zobowiązań finansowych przez Stowarzyszenie.

8. podejmowanie uchwały w sprawie rozpoczęcia bądź zakończenia prowadzenia działalności gospodarczej.

9. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Komisji Rewizyjnej.

 

§ 21

Zarząd Stowarzyszenia

1. Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia, zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem Członków.

2. Zarząd składa się z dwóch do pięciu członków pełniących funkcje: Prezesa, Wiceprezesa, Skarbnika i Sekretarza.

3. O podziale funkcji Wiceprezesa, Skarbnika i Sekretarza decydują członkowie Zarządu między sobą. Prezes i Wiceprezes mogą pełnić jednocześnie funkcję Skarbnika lub Sekretarza.

4. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym, w obecności przynajmniej połowy liczby członków. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Prezesa.

5. Do składania oświadczeń woli oraz zaciągania zobowiązań majątkowych w imieniu Stowarzyszenia uprawnieni są łącznie dwaj członkowie Zarządu. Oświadczenia składane wobec Stowarzyszenia oraz doręczenia pism mogą być dokonywane wobec jednego członka Zarządu.

6. Posiedzenia Zarządu odbywają się nie rzadziej niż 2 razy w roku, na wniosek Prezesa lub dwóch członków Zarządu.

7. W skład Zarządu nie mogą zostać powołane osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

 

§ 22

Do zakresu działania Zarządu Stowarzyszenia należy:

1. kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia w oparciu o Statut i zarządzanie jego majątkiem.

2. realizacja uchwał Walnego Zebrania Członków.

3. realizacja zobowiązań w imieniu Stowarzyszenia w tym nabywanie i zbywanie mienia ruchomego.

4. zwoływanie Walnego Zebrana Członków.

5. składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zebraniu Członków.

6. podejmowane uchwał w sprawie przyjęcia nowych członków Stowarzyszenia, oraz uchwał w sprawie wykluczenia członka, a także pozbawienia godności członka honorowego.

7. uchwalenie wysokości składek członkowskich.

 

§ 23

Komisja Rewizyjna

1. Komisja Rewizyjna jest organem Stowarzyszenia powołanym do sprawowania kontroli nad jego działalnością.

2. Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków, w tym Przewodniczącego, Zastępcy Przewodniczącego i Członka Komisji Rewizyjnej.

3. O podziale funkcji Zastępcy Przewodniczącego i Członka Komisji Rewizyjnej decydują członkowie Komisji między sobą.

4. Uchwały Komisji Rewizyjnej podejmowane są w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością głosów przy obecności pełnego składu trzech osób.

5. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami Zarządu, ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej.

6. Członkami Komisji Rewizyjnej nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

7. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie otrzymują wynagrodzenia ani zwrotu kosztów w związku z wykonywana funkcją.

 

 

§ 24

Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy przeprowadzone co najmniej raz w roku kontroli Zarządu pod względem merytorycznym i finansowym poprzez:

1. kontrolowanie całokształtu działalności Stowarzyszenia.

2. ocena pracy Zarządu, w tym corocznych sprawozdań i bilansu.

3. występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonej kontroli.

4. prawo zwoływania nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w razie stwierdzenia niewywiązywania się przez Zarząd jego statutowych obowiązków, albo w innym szczególnym przypadku, a także prawo żądania zwołania posiedzenia Zarządu.

5. zwołanie Walnego Zebrana Członków w razie nie zwołania go przez Zarząd w terminie ustalonym statutem.

6. prowadzenie okresowych kontroli opłacania składek członkowskich.

7. składanie sprawozdania ze swojej działalności na Walnym Zebraniu Członków.

8. wnioskowanie do Walnego Zebrania Członków udzielenia absolutorium dla Zarządu.

 

§ 25

Członkami Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkowie Zarządu ani osoby pozostające z nimi w stopniu pokrewieństwa, związku małżeńskim , czy we wspólnym pożyciu

 

 

ROZDZIAŁ V
MAJĄTEK STOWARZYSZENIA

 

§ 26

Majątek Stowarzyszenia mogą stanowić nieruchomości, ruchomości i środki pieniężne, które w całości służą celom statutowym.

 

§ 27

Cały dochód organizacji przeznaczony jest na cele statutowe i może pochodzić:

1. ze składek członkowskich

2. z zapisów, darowizn, spadków

3. z dochodów z ofiarności publicznej

4. z dotacji, kontraktów, grantów, środków z funduszów publicznych

5. z przeprowadzonych akcji charytatywnych (np. koncerty, festyny, imprezy artystyczno - sportowe itp.)

6. z odpłatnej działalności pożytku publicznego:

a) sprzedaż w różnej formie artykułów z ofiarności publicznej nie wykorzystanej bezpośrednio do celów statutowych

b) sprzedaż w różnej formie artykułów dekoracyjnych i użytkowych wykonanych w formie rękodzieła przez wolontariuszy

c) sprzedaż kalendarzy, publikacji, artykułów, książek i materiałów edukacyjnych własnego autorstwa

d) świadczenie usług związanych z opieką nad zwierzętami w zakresie wyżywienia, pielęgnowania, strzyżenia, pilnowania i tresury

e) prowadzenie szkoleń i działań edukacyjnych

 

 

§ 28

1. składki członkowskie powinny być opłacane comiesięcznie do ostatniego dnia miesiąca, nie rzadziej niż raz na 3 miesiące

 

2. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami

 

§ 29

1. Następujące czynności majątkiem wymagają zgody Walnego Zebrania:

a) zbycie, nabycie, lub obciążenie nieruchomości.

b) zaciągnięcie kredytu, lub pożyczki.

c) rozporządzenie składnikiem majątku o wartości powyżej 10 000 zł.

2. Zabronione jest:

a) udzielanie pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań mieniem Stowarzyszenia w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pozostają oni w związku małżeńskim, lub we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństw lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”.

b) przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków organów, lub pracowników oraz innych osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.

c) wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba, ze to wykorzystanie wynika ze statutowego celu.

d) zakup towarów i usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich , na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

 

 

ROZDZIAŁ VI
ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA

 

§ 30

1. uchwały o zmianie statutu Stowarzyszenia oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków.

2. wraz z uchwałą o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia podejmuje uchwałę o przeznaczeniu majątku Stowarzyszenia.

3. Uchwała o przeznaczeniu majątku dla swej ważności wymaga zatwierdzenia przez Komisje Rewizyjną.

4. W przypadku nie podjęcia takiej uchwały przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia majątek Stowarzyszenia przechodzi na Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Józefowie.

5. Likwidatorami są członkowie Zarządu, chyba, ze Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia wyznaczy inne osoby.