Umowa o realizację zadania publicznego

 

Zgodnie z umową z dnia 25 marca 2019 r., zawartą pomiędzy Gminą Pomiechówek a Stowarzyszeniem "Pomiechowskie Bezdomniaki" , gmina zleciła stowarzyszeniu, w oparciu o przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, realizację zadania publicznego pod nazwą "opieka nad zwierzętami bezdomnymi w 2019 roku w Gminie Pomiechówek", przekazując na wykonanie zleconego zadania dotację w wysokości 35 000 zł.

Sprawozdanie z wykonania zadania

 

Sprawozdanie końcowe

 

Okres za jaki jest składane sprawozdanie: 25.03.2019- 31.12.2019

 

Tytuł zadania publicznego

Opieka nad zwierzętami bezdomnymi w 2019 roku w Gminie Pomiechówek

Nazwa Operatora(-rów) projektu: Stowarzyszenie “Pomiechowskie Bezdomniaki”

Data zawarcia umowy: 25.03.2019

Numer umowy, o ile został nadany: WOŚiR.10.2019

 

 

1. Opis osiągniętych rezultatów wraz z liczbowym określeniem skali działań zrealizowanych w ramach zadania (należy opisać osiągnięte rezultaty zadania publicznego i sposób, w jaki zostały zmierzone; należy wskazać rezultaty trwałe oraz w jakim stopniu realizacja zadania przyczyniła się do osiągnięcia jego celu):

-zmniejszenie liczby psów wysyłanych do schroniska (2019 do schroniska zostało przekazanych 5 psów, co stanowi poniżej 10% wszystkich bezdomnych psów w gminie)

-podniesienie świadomości społeczeństwa w zakresie prawidłowej opieki i nadzoru nad zwierzętami

-edukacja dzieci i młodzieży, szerzenie idei wolontariatu, który w przyszłości wpłynie na ich postawę wobec zwierząt (podpisano 29 umów wolontariackich)

-zwiększenie adopcji psów i kotów bezdomnych ( w 2019 wyadoptowano 57 psów i 30 kotów, dzięki czemu znacznie mniejsza ilość zwierząt została przekazana do schroniska. Wzrost liczby adopcji o 130% w porównaniu z 2018r.)

-kastracja jako główny środek do zmniejszenia populacji bezdomnych zwierząt (w 2019r.przeprowadzono 101 zabiegów kastracji)

-wspieranie opieki nad zwierzetami powypadkowymi i przewlekle chorymi (Stowarzyszenie poniosło z własnych środków koszty: pies powypadkowy 2750 zł, suka z zespoleniem wrotno-obocznym 4925 zł)

 

 

2. Szczegółowy opis wykonania poszczególnych działań (opis powinien zawierać szczegółową informację o zrealizowanych działaniach zgodnie z umową, z uwzględnieniem stopnia oraz skali ich wykonania, a także wyjaśnić ewentualne odstępstwa w ich realizacji; w opisie należy przedstawić również informację o wkładzie osobowym i wkładzie rzeczowym zaangażowanym w realizację działań; w przypadku realizacji działania przez podmiot niebędący stroną umowy1) należy to wyraźnie wskazać w opisie tego działania; należy uwzględnić także działanie polegające na przekazaniu środków realizatorom projektów)

-opieka nad bezdomnymi psami przebywającymi w punkcie czasowego przetrzymywania zwierząt oraz w domach tymczasowych

-socjalizacja zwierząt przebywających w kojcach i przygotowanie ich do adopcji z pomocą młodzieży i behawiorystów

-zatrudnienie pracownika do opieki nad psami w punkcie czasowego przetrzymywania zwierząt

-transport zwierząt do lecznic weterynaryjnych współpracujących z Urzędem Gminy

-opieka nad kotami wolnożyjącymi, koordynacja i współpraca z opiekunami społecznymi, dostarczanie karmy, oraz transport na zabiegi kastracji

-wspieranie akcji czipowania zwierząt właścicielskich

-organizacja zbiórek karmy darów rzeczowych dla bezdomnych zwierząt

- organizacja Dnia Pomiechowskiego Bezdomniaka z popularyzowaniem czipowania i adopcji psów

- udział w wydarzeniach gminnych (Dzień dziecka, 2 x ArtBazar) i poza gminnych (event w CH HIT W Nowym Dworze Maz) z aktywizacją wolontariatu i popularyzowaniem czipowania i adopcji psów

-warsztaty rękodzieła wolontariuszy na cele ArtBazaru

- zajęcia plenerowe dla dzieci i młodzieży szkolnej

- aktywizacja osób niepełnosprawnych poprzez kontakt ze zwierzętami bezdomnymi

 

 

 

 

Stowarzyszenie “Pomiechowskie Bezdomniaki”
ul. Wiśniowa 11
05-180 Pomiechówek                                                                            Koszty zgodne z umową                     Koszty poniesione

1. Zatrudnienie pracownika do opieki nad zwierzętami.                              14 400,00 zł                                     15 137,28 zł   
2. Ubezpieczenie Stowarzyszenia polisą OC.                                                   250,00 zł                                         224,01 zł
3. Zakup karmy dla zwierząt                                                                          9 000,00 zł                                      8 009,62 zł
4. Utrzymywanie kojców I terenu w należytym stanie.                                    1 000,00 zł                                       1 050,00 zł
5. Opieka zabiegowa nad zwierzętami.                                                          2 000,00 zł                                       2 129,99 zł
6. Promocja adopcji, akcji czipowania I kastracji zwierząt.                                500,00 zł                                          682,19 zł
7. Prowadzenie księgowości.                                                                         7 850,00 zł                                       7 850,00 zł

25.03.2019 -31.12.2019

                                                                                              SUMA            35.000,00 zł                                      35.033,49 zł

 

 

 

 

Uwagi, które mogą mieć znaczenie przy ocenie wydatkowania środków przy realizacji zadania publicznego

1. Z racji zwiększenia kosztów poniesionych na pracownika (trzy ostatnie m-ce opłat składki ZUS z powodu zakończenia edukacji w szkole) zostało przeniesionych 737,28 zł z działania 1.2.1 (karma dla zwierząt)

2. Pozostałą kwotę 25,99 zł z działania 1.1.2 (polisa OC) przeniesiono razem z kwota 104 zł z działania 1.2.1 (karma dla zwierząt) na brakująca kwotę 129,99 zł do działania 1.3.1 (opieka pozabiegowa)

3. W jednej z FV za karmę znajduje się pozycja „obroże”, które są niezbędne do socjalizacji i opieki nad psami.

4. Ponadto z działania 1.2.1 (karma dla zwierząt) przeniesiono kwotę 50,11 zł na brakującą w działaniu 1.3.2 (promocja i edukacja)

Tym sposobem otrzymane środki zostały spożytkowane zgodnie z zawartą umową. Dodatkowo środki własne wykazane na FV wyniosły 132,58 zł)

Poza zapisami sprawozdania Stowarzyszenie wniosło do projektu opieki nad zwierzętami bezdomnymi:

- domek narzędziowy

- 15 bud dla psów

- 8 domków dla kotów wolnożyjących

- artykuły dla zwierząt (smycze, szelki, obroże, zabawki dla zwierząt, maty chłodzące, koce, podkłady dla szczeniąt i suk po zabiegach, legowiska)

- zabezpieczono słomę do kojców

- farby do drewna, styropian, maty zacieniające, regał narzędziowy

- zabezpieczono na cały rok środki czyszczące, piorące, dezynfekujące, rękawice, worki na śmieci, woreczki do sprzątania po psich odchodach