Umowa o realizację zadania publicznego

 

Zgodnie z umową z dnia 05 maja 2018 r., zawartą pomiędzy Gminą Pomiechówek a Stowarzyszeniem "Pomiechowskie Bezdomniaki" , gmina zleciła stowarzyszeniu, w oparciu o przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, realizację zadania publicznego pod nazwą "opieka nad zwierzętami bezdomnymi w 2018 roku w Gminie Pomiechówek", przekazując na wykonanie zleconego zadania dotację w wysokości 18 800 zł.

Zlecone zadanie zostało zrealizowane i rozliczne.

sprawozdanie.1 2018.jpeg
sprawozdanie2 2018.jpeg